A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *


RECON TEAM MISSISSIPPI

RT MS

序号 姓名 入职时间 去职时间 职务 去职原因/去向 备注
1 Ralph W.Robinson 68.10  1-0  
2 David E.Badger  69 1-0 ?  
3 Robert D.Little  69.09 1-1  
4 Gerald Bednar III 69.01 69.03 1-2  RT VA/RT CX/RT AZ
5 John C McGovern 68.02 68.06 1-1  RT VA
6 Kenneth R.Vanarsdel  72 1-2  
7 Gerald L.Folbre   1-1  
 71.11 1-0  
8 Charles W"Chuck"Kennedy  71 1-0  
9 Emmentt W"Wayne""Boots"Porter  68 1-1/TDY  
10 Franklin D.Elrod 67.12 68.11 1-0  
11 Leon J.Pistone Jr.   1-0  
12 Howard S.Varni 67.12  1-1  
13 Larry A.Norton 67.04 68 1-2  
14 abrile J"David" Devilla 67.10 69.09.17 1-2  
15 Larry A.Greene   1-0  
16 Cao Van Hoang   0-1  
17 Frank J.Maioranio  71.04-05  RT OK 
18      
19      
20      

(John C McGovern,RT VA)

(Cao Van Hoang)

(Cao Van HoangLarry Greene)

(Larry Zaika,Cao Van Hoang,Larry Greene,以及翻译/0-2 Phạm-Thiên Vũ)

(Phạm-Thiên Vũ,不知道左右哪个是他,现在在潘切市种地)

(前排:Cao Van Hoang,Nguyễn Văn Chúng
后排:La Văn Vượng、Trung和Greene)

(La Văn Vượng)

(Nguyễn Văn Chúng)

Khanh Cowboy Doan证实19713月,RT Mississippi/RT Hai Dieu(此时应该已经改变成纯当地人部队,队名也改了)
 在阿肖谷附近遭遇敌军,Cao HoangLa Vuong 阵亡, Chung 受伤随后也死去, Vu, PhucBinh
受伤。

2020.07.28 更新,有名为Minh Cao Vũ的人自称是前文所说的La Văn Vượng,如果属实那前文所说的La Văn Vượng阵亡的消息就是错的,或者是老兵记错名字了。

VŨ CAO MINH - LÊ SƠN MINH - PHẠM BÁ LƯU - ĐOÀN VĂN BẠCH - VŨ VĂN XUÂN - RT/CCS/1971 - NOW, LIVE IN SAIGON ! 2020.

 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

               

赣ICP备20002439号